КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ
RU EN KK

"Музыкатану" мамандығы бойынша Республикалық студенттік пәндік олимпиада

13 фев 2020 0 comment  

Ақпараттық хат

Қазақ ұлттық өнер университеті Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің қолдауымен Әл-Фарабидің 1150-жылдығы мен Абайдың 175-жылдығына арналған «050401-Музыкатану» мамандығы бойынша Республикалық студенттік пәндік олимпиада өткізеді. Олимпиаданың қазылар алқа құрамына Қазақстан Республикасының белгілі оқытушылары мен ғалымдары кіреді.

Ұйымдастырушылар: Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі,Қазақ ұлттық өнер университеті.

Өтетін уақыты: 2020 жылдың 6-8 сәуір аралығы

Өткізілетін жері: Қазақ ұлттық өнер университетінің Музыкатану және композиция кафедрасы.

Мақсаты: жас дарындарды қолдау, зерттеу жұмысына қызығушылықты арттыру, ғылыми білімді таратып, насихаттау.

Қатысушылар: «Музыкатану» мамандығында оқып жүрген жоғарғы оқу орындарының студенттері, сонымен қатар музыкалық өнер мамандығының студенттері.

Колледждің «Музыка теориясы» мамандығының 3,4 курс оқушыларына да қатысуына болады.

Олимпиада сатылары: 1 айналым (таңдау сатысы) оқу орындарының «Музыкатану» мамандарын даярлау бағытындағы базасында өткізіледі; 2 айналым –  Қазақ ұлттық өнер университетінде өтеді.

Қатысу шарттары: көлік және іссапар шығындар жіберуші тарапынан төленеді.

                           Олимпиаданың өткізілу шарттары:

  •         Құрманғазы атындағы ұлттық консерватория – бакалавриаттың  1-4 курсы;
  •         Қазақ ұлттық өнер университеті – бакалавриаттың  1-4 курсы;

Қатысуға құқығы бар: ҚР музыкалық колледждерінен «Музыка теориясы» мамандығының 3,4 курс оқушылары;

 

ЖАЗБАША ТАПСЫРМА

Музыкалық шығарманы талдау

Талдауға аспаптық, вокалдық, вокалды-аспаптық немесе хорға арналған шағын шығармалар (романтизмнен қазіргі кезеңге дейін) немесе фольклорлық шығарма ұсынылады. Қатысушыларға шығарманың аудио жазбасы мен ноталық мәтіні беріледі.

Біртұтас талдауды орындау кезінде шығарманың тақырыптық ерекшеліктеріне, музыкалық құрылымына (фомасына), жанрына тоқтаған жөн. Сонымен қатар музыкалық әсерлік құралдарына және олардың шығарма бейнесі мен мінезіне көрсететін  әсерін қарастыру керек.

Жұмыс арқылы шығарманың бейнелік жоспары ашылып, жанрлық және стилдік пішіні секілді қасиеттері көрсетіледі, конкурсант өз ойын аналитикалық бақылауларын кәсіби деңгейде дәлелдеуі қажет.

Жұмыс көлемі – 2-3 компьютерлік мәтінді бет, 14 кегль, 1,5 аралық интервалда, шрифт – Times New Roman. Әдебиетке сілтеме жасау, ғалымдар немесе авторларға сүйену құпталады.

АУЫЗША ТАПСЫРМА

Бакалавриат студенттері үшін – техникалық мүмкіндіктерді пайдалана отырып (компьютер, интерактивті тақта т. с. с.), ғылыми-зерттеу жобасын назарға ұсыну.

Баяндау уақыты: 15-20 мин.

Ғылыми-зерттеу жобасына немесе рефераттық жұмысқа қойылатын талаптар

Ғылыми-зерттеу жобасы келесідей талаптарға сәйкес келуі міндетті:

  1.      Бағыт беру идеясының болуы немесе қандайда бір мәселенің көтерілуі;
  2.      Ұсынылған тақырыптың өзектілігінің негізделуі;
  3.      Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері;
  4.      Баяндалатын мақала мәтіні, көрсетілген тақырыппен байланыса отырып, қойылған міндеттерді шешуге бағытталуы керек;
  5.      Жұмыс дыбыс немесе бейне иллюстрациямен сүйемелденуі болады.

Қатысу үшін өтінішті 2020 жылдың 16 наурызына дейін жіберу керек. Өтініш формасын 1 қосымшадан қараңыз.

Олимпиада жеңімпаздарына Қазақ ұлттық өнер университетінің «Музыкатану» мамандығына оқуға түсуге (бакалавриат, магистратура) үлкен артықшылықтар беріледі.

Байланыс телефондары:

+7 (7172) 70-55-09       ҚазҰӨУ музыкатану және композиция кафедрасы, кафедра меңгерушісі Г.Т.Акпарова.

Өтінішті келесі электронды поштаға жіберуге болады: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ҚОСЫМША 1

 

 «Музыкатану» (музыка теориясы және тарихы) мамандығыбойынша

Республикалық студенттік олимпиадаға қатысушының

ӨТІНІШІ

 

1.      Тегі, аты, әкесінің аты (толық)______________________________________

2.      Туған күні _____________________________________________

3.      Оқу орыны, курс _______________________________________

4.      Мамандығы___________________________________________

5.      Мекен-жайы және телефоны (ұялы немесе үй)__________________________

 6.     Қатысушының ұстазы немесе жетекшісінің аты-жөні (толық) және телефоны____________________

 7.     Олимпиадаға қатысу үшін ресми шақыруыдың қажеттілігі______________________________________________

 

          _______________________ /

                                   қолы                                               Т.А.Ә.

 

Информационное письмо

Казахский национальный университет искусств при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан проводит Республиканскую предметную студенческую олимпиаду по специальности «05В0401-Музыковедение», посвященную 1150-летию Аль-Фараби и 175-летию Абая. Состав жюри олимпиады: ведущие педагоги и ученые Республики Казахстан.

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Казахстан, Казахский национальный университет искусств

Дата проведения: 6-8 апреля 2020 года

 

Место проведения: Казахский национальный университет искусств (г.Нур-Султан), кафедра музыковедения и композиции.

Цель: поддержка молодых талантов, развитие интереса к исследовательской деятельности, распространение и популяризация научных знаний.

Участники: студенты Вузов по специальности «Музыковедение», а также студенты по специальностям музыкального искусства.

К участию на олимпиаде допускаются студенты 3, 4 курсов колледжей по специальности «Теория музыки».

Этапы проведения: 1 тур (отборочный) осуществляется на базе учебных заведений по направлениям подготовки специальности «Музыковедение»; 2 тур – на базе Казахского национального университета искусств.

Условия участия: транспортные и командировочные расходы за счет направляющей стороны.

Условия проведения олимпиады:

Олимпиада проводится по специальности «Музыковедение»

Казахская национальная консерватория им.Курмангазы – 1-4 курсы бакалавриата;

Казахский национальный университет искусств – 1-4 курсы бакалавриата;

Имеют право участвовать:

Музыкальные колледжи РК – 3,4 курсы специальности «Теория музыки».

 

ПИСЬМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ

Анализ музыкального произведения

Для анализа будет представлено произведение в жанре инструментальной, вокальной, вокально-инструментальной или хоровой миниатюры (от романизма до современности) либо фольклорное произведение. Участникам будет представлена аудиозапись и нотный текст.

В выполнении целостного анализа желательно остановиться на особенностях тематизма, музыкальной формы, жанра. Также можно охарактеризовать средства музыкальной выразительности, и их влияние на образ и характер произведения.

Работа должна продемонстрировать такие качества как умение раскрыть образный план, жанровые и стилевые черты произведения, профессионально аргументировать свои мысли аналитическими наблюдениями.

Объем работы – 2-3 страницы компьютерного текста кегль 14, с полуторным междустрочным интервалом, шрифт Times New Roman.

УСТНЫЕ ЗАДАНИЯ

Для студентов бакалавриата – презентация научно-исследовательского проекта с возможным применением технических средств (компьютера, интерактивной доски и т.д.).

Время выступления: 15-20 минут.

Требования к научно-исследовательскому проекту и реферативному докладу

Научно-исследовательский проект должен обязательно включать:

1. проблемный аспект (предмет исследования), направляющую идею. Желательно, чтобы она отражалась в формулировке темы доклада;

2. обоснование актуальности предлагаемой темы;

3. цель и задачи исследования;

4. содержание доклада должно быть направлено на решение поставленных задач и связано с указанной проблемой;

5. выступление может подтверждаться видео материалами и музыкальными иллюстрациями.

Заявки для участия присылаются до 16 марта 2020 года.  Форма заявки см.Приложение 1.

Победители Олимпиады имеют преимущественное право при поступлении в Казахский национальный университет искусств по специальности «Музыковедение» (бакалавриат, магистратура). Контактные телефоны:

+7 (7172) 70-55-09 кафедра музыковедения и композиции КазНУИ, зав. Акпарова Г.Т.

Заявки отправлять на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА

на участие в Республиканской студенческой олимпиаде

по специальности «Музыковедение» (теория и история музыки)

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)_____________________________

2. Дата рождения __________________________________________________

3. Место учебы, курс ______________________________________________

4. Специальность __________________________________________________

5. Домашний адрес и контактный телефон (сотовый или домашний)_________

6. ФИО преподавателя-руководителя участника (полностью) и контактный телефон

7. Необходимость официального вызова для участия в олимпиаде

_______________________________________________________________

_______________________ /

подпись ФИО

 

 

 

 

 

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu