КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ
RU EN KK

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

03 окт 2019 0 comment  

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ӨНЕР УНИВЕРСИТЕТІ

20 қараша 2019 жыл

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

ТҰРАҚТЫ, ӨРКЕНИЕТТІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МӘДЕНИ ДАМУЫ

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 2 қыркүйекте "Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі" атты жолдауы (бұдан әрі – Жолдау) Егемен Қазақстанның әрі қарай дамуының жолдарын анықтады. Жолдауда Қазақстан халқының әлеуметтік және мәдени дамуы мәселелеріне елеулі назар аударылды. Конференцияның мақсаты - Қазақстанның әлеуметтік жаңғыру үдерісінде мәдениетті одан әрі дамыту, алдағы айтулы оқиғалар мен мерейтойлар, сондай-ақ, шығармашылық мамандықтарға оқыту мен талантты жастарға әлеуметтік қолдау көрсету. Конференция барысында келесі секциялардың жұмысы жоспарланып отыр:

I СЕКЦИЯ. Қазақстанның әлеуметтік жаңғыруындағы мәдени мәселелер.
1.1. Қоғамның дамуына мәдениеттің әсері және заманауи тиімді мемлекет құру.
1.2. "Алтын Орда – алтын бесігім": тарихы, мәдениеттану, туризм мәселелері.
1.3. Әбу-Насыр әл-Фараби, Абай Құнанбаевтың тіл және мәдениетті дамытуға арналған көрнекті идеялары мен олардың қазіргі заманға әсері.
1.4. Ұлттың бірлігі - Қазақстан халқының мәдени әралуандылығында.
ІІ. СЕКЦИЯ. Шығармашылық қызметкерлерді оқыту мен қолдаудың негізгі мәселелері
2.1. Шығармашылық мамандарды оқытудың заманауи технологиялары мен инновациялық әдістері.
2.2. Шығарма авторлары мен зерттеушілердің құқықтарын қорғау.
2.3 Қоғамның рухани дамуындағы мәдениетаралық байланыстың рөлі.
2.4.Шығармашылық мәдениет қызметкерлерінің кәсіби өсуін әлеуметтік ынталандыру.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, ағылшын және орыс.

Конференцияға қатысу түрі:
1. Пленарлық баяндама;
2. Секциялық баяндама;
3. Сырттай қатысу (конференцияға баяндамасыз қатысу).

Ұйымдастыру жарнасы - 4000 теңге, шетелдік қатысушылар 20 АҚШ долларын Ұлттық банктің бағамы бойынша төлейді. Жол ақысы мен тұру ақысын қатысушылар өздері дербес төлейді.

Банктік деректемелер:
«Астана қаласының өнер Академиясы" ЖШС
Астана қ. Тимирязев к-сі, 1
СТН 620 300 264 527, ЖСК KZ46826ZOKZTD2001718
АҚ филиалы АТФ Банк
БСК ALMNKZKA К6е 17
БСН 050940010216

Конференцияға қатысу үшін 2019 жылдың 25 қазанына дейін This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электронды поштасына жіберетін құжаттар тізімі:
• конференцияға қатысу өтінімі (өтінім үлгісін қараңыз);
• мақала, баяндама, тезис;
• төлем құжатының сканерленген көшірмесі.


Баяндамаларға қойылатын талаптар:
Баяндаманың көлемі, үш тілдегі аннотация мен әдебиеттер тізімі – 10 мыңға дейінгі белгі (шамамен 5-6 бет). Форматы: компьютерден терілген Microsoft Word (кеңейтумен *.doc, *.docx, *.rtf кеңейтімдегі); шрифты – Times New Roman, негізгі мәтінде 12 кегль, ескертпелерде – 10. Жоларалық интервал – бір, барлық шеттер – 2 см, ені бойынша тегістеу. Азат жол – 1 см.
Тақырыптың ресімделуі: мақала тақырыбында бас әріптер (ортасында тегістеу) қолданылады. Тақырыптың алдында – автордың АТЫ-ЖӨНІ курсивпен, қарапайым кіші әріптермен, оң жақта тегістеу, төменірек-жұмыс орны, қала және ел. Одан әрі үш тілде көлемі 150 сөзден кем емес аннотация беріледі.
Тақырыпша – жартылай қою шрифт. Үндестілік латынша жазылады: C-dur, g-moll, дыбыс атаулары — латын әріптерімен жазылады және курсивпен белгіленеді: h, G, a2.
Ноталық мысалдар, сызбалар мен суреттер негізгі мәтінге енгізілуі керек, сондай-ақ кез-келген графикалық форматтағы (JPEG, TIFF, BMP және т.б. ) бөлек файлдарда берілуі тиіс.
Әдебиеттер тізімі: мәтінде қолданылған әдебиеттерге сілтемелер тік жақшадағы дереккөздің библиографиялық тізімдегі нөмірі мен үтірмен бөлінген бет нөмірімен (мысалы: [17, 25], [3, 36]) дәйексөз келтіру тәртібімен жасалады.
Мақала авторлары ақпараттың, сілтемелердің, цитаталардың және әдебиеттер тізімінің дәлдігі мен сенімділігі үшін толық жауап береді.
Ұйымдастыру комитеті конференция тақырыбына, ғылыми немесе шығармашылық этика нормаларына немесе баяндамаларды ресімдеу талаптарына сәйкес келмейтін өтінімдерді қабылдамауға құқылы.
Баяндаманың мәтіні мен конференцияға қатысуға өтінім мен мақаланы This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. мекен-жайына 2019 жылғы 25 қазанға дейін жіберілуі тиіс.
Конференция материалдарын электронды түрде (PDF) шығару жоспарлануда.


Өтінімді ресімдеу үлгісі

Тегі
Аты
Әкесінің аты
Жұмыс орны
Лауазымы
Ғылыми дәрежесі
Ғылыми атағы
Байланыс нөмірі
E-mail
Күні және ақша аударым сомасы
Секция
Баяндама тақырыбы
Қатысу формасы

Мекен-жайы: 010000, Нұр-Сұлтан, Тәуелсіздік даңғылы, 50. Қазақ ұлттық өнер университеті. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 8 (7172) 705509; 87014875453 Каудырова Айман Оразгалиевна

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСКУССТВ

20 ноября 2019 года
Международная научно-практическая конференция

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СТАБИЛЬНОГО, ПРОЦВЕТАЮЩЕГО КАЗАХСТАНА

Послание Президента Республики Казахстан от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» (далее – Послание) определило пути дальнейшего развития суверенного Казахстана. Значительное внимание в Послании уделено вопросам социального и культурного развития народа Казахстана. Целью Конференции является обсуждение вопросов дальнейшего развития культуры в процессе социальной модернизации Казахстана, предстоящих памятных событий и юбилеев, а также проблемы обучения творческим профессиям и социальной поддержки талантливой молодёжи. В рамках конференции планируется работа следующих секций:

• I СЕКЦИЯ. Вопросы культуры социальной модернизации Казахстана.
1.1. Влияние культуры на развитие общества и построение современного эффективного государства.
1.2. «Золотая Орда – золотая колыбель»: вопросы истории, культурологии и туризма.
1.3. Выдающиеся идеи Абу-Насра аль-Фараби, Абая Кунанбаева о развитии языка, культуры и их влияние на современность.
1.4. Единство нации в культурном разнообразии народа Казахстана.

• II СЕКЦИЯ. Актуальные вопросы обучения и поддержки творческих работников.
2.1. Современные технологии и инновационные методы обучения творческим профессиям.
2.2. Защита прав авторов произведений и исследователей.
2.3. Роль межкультурного взаимодействия в духовном развитии общества.
2.4. Социальные стимулы профессионального роста творческих работников культуры.

Рабочие языки конференции: казахский, английский и русский.

Формы участия в конференции:
1. Пленарный доклад;
2. Доклад на секции;
3. Заочное участие (без выступления на конференции).

Оргвзнос составляет 4000 тенге, иностранные участники оплачивают 20 долларов США по курсу Национального банка. Проезд и проживание оплачиваются участниками самостоятельно.

Банковские реквизиты:
ТОО «Академия искусств города Астана»
г. Астана, ул. Тимирязева, 1
РНН 620 300 264 527, ИИК KZ46826ZOKZTD2001718
АО филиал АТФ Банк
БИК ALMNKZKA К6е 17
БИН 050940010216

Для участия в конференции необходимо до 25 октября 2019 года отправить по электронной почте This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. следующие документы:
• заявка на участие в конференции (см. образец заявки);
• статья, доклад, тезис;
• отсканированная копия платежного документа.

Требования к оформлению статей:
Объем доклада, включая аннотации на трёх языках и список литературы, - 10 тыс. знаков (примерно 5-6 страниц). Формат: компьютерный набор в формате Microsoft Word (с расширением *.doc, *.docx, *.rtf); шрифт - Times New Roman, 12 кегль в основном тексте, 10 - в примечаниях. Примечания (сноски) постраничные. Межстрочный интервал - одинарный, все поля - 2 см, выравнивание по ширине. Абзацный отступ - 1 см.
Оформление заголовка: в заголовке статей используются ПРОПИСНЫЕ буквы (выравнивание по центру). Перед заголовком - ИМЯ и ФАМИЛИЯ автора курсивом, обычными строчными буквами, выравнивание справа, ниже – место работы, город и страна. Далее на трёх языках приводится аннотация объёмом не менее 150 слов.
Подзаголовки - полужирный шрифт. Тональности записываются по-латыни: C-dur, g-moll, названия звуков - латинскими буквами и выделяются курсивом: h, G, a2.
Нотные примеры, схемы и рисунки должны быть вставлены в основной текст, а также приложены отдельными файлами в любых графических форматах (JPEG, TIFF, BMP и др.).
Список литературы: ссылки на используемую литературу в тексте оформляются по мере цитирования (упоминания) в тексте с указанием в квадратных скобках порядкового номера источника и номера страницы через запятую (Примеры: [17, 25], [3, 36]).
Авторы статей несут полную ответственность за точность и достоверность сведений, цитат, ссылок и списка использованной литературы.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие теме конференции, нормам научной или творческой этики и требованиям к оформлению докладов.
Текст доклада и заявка на участие в конференции представляется в электронном формате по адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 25 октября 2019 года.
Запланирован выпуск сборника материалов конференции в электронном формате (PDF).

 

Образец оформления заявки

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Контакты
E-mail
Дата и сумма денежного перевода
Секция
Тема доклада
Форма участия

Адрес: 010000, Нур-Султан, пр. Тауелсыздык, 50. Казахский национальный университет искусств. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон для справок: 8 (7172) 705509 (вн. 55-09), контактное лицо – Каудырова Айман Оразгалиевна (87014875453).

 

MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY OF ARTS
November 20, 2019
International scientific and practical conference

CULTURAL DEVELOPMENT OF STABLE,
PROSPEROUS KAZAKHSTAN


The message of the President of the Republic of Kazakhstan dated September 2, 2019 "Constructive public dialog - the basis of stability and prosperity of Kazakhstan" (hereinafter - the Message) determined the ways of further development of sovereign Kazakhstan. The message focuses on the social and cultural development of the people of Kazakhstan. The Conference aims to discuss issues of further development of culture in the process of social modernization of Kazakhstan, upcoming memorable events and anniversaries, as well as the most important issues of training creative professions and social support for talented youth. The following sections are planned for the conference:

I SECTION. Cultural and social modernization issues of Kazakhstan.
1.1. Cultural influence on the development of society and the construction of a modern, efficient state.
1.2. «Golden Orda – golden cradle»: Questions of history, culturology and tourism.
1.3. Outstanding ideas of Abu-Nasr al-Farabi, Abai Kunanbayev on the development of language, culture and their influence on modernity.
1.4. The unity of the nation is the cultural diversity of peoples.
• II SECTION. Key training issues and creative specialists support.
2.1. Modern technologies and innovative methods of teaching creative professions.
2.2. Protection of the rights of authors of works and researchers.
2.3. The role of intercultural interaction in the spiritual development of society.
2.4. Social incentives for professional growth of creative workers of culture.


Conference working languages: Kazakh, English and Russian.
Forms of participation:
1. Plenary report;
2. Sections’ report;
3. Virtual participation (without speaking at the conference).
The fee is 4000 tenge, foreign participants should pay 20 US dollars at the rate of the National Bank. Travel and accommodation are paid by the participants themselves.

Bank Details:
LLP "Academy of Arts of Astana"
Astana, 1 Timiryazeva Street
Tax Registration Number 620 300 264 527,
Identification Code KZ46826ZOKZTD2001718
JSC Branch of ATF Bank
BIK ALMNKZKA Kbe 17
BIN 050940010216

To participate in the conference, please send the following documents by October 25, 2019 via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :
• Application form;
• Articles and reports;
• scanned copy of the payment document.

 

Requirements for the design of articles:
The volume of the report, including annotations in three languages and a list of literature, must be 15-20 thousand signs (about 5-6 pages). Format: Computer set in Microsoft Word format (with *.doc, *.docx, *.rtf); font - times New Roman, 12 keg in the main text, 10 - in notes. Notes (footnotes) page-by-page, are placed using the "footnote" function (CTRL+ALT+F) in Word. The line spacing is single; all fields are 2 cm, width alignment. Absolute indent – 1 cm
Title Style: Upper CASE letters (center alignment) are used in the title of the articles. Before the title - the author's first and LAST NAME in italics, usual lowercase letters, alignment to the right, below - the place of work, the city and the country. Further, in three languages an annotation with a volume of at least 150 words is given.
Subheadings - bold font. The tonalities are written in Latin: C-dur, g-moll, the names of sounds are written in Latin letters and are highlighted in italics: H, G, a2.
Music examples, schemes and drawings must be inserted into the body text and attached, and must be separated in files in any graphic formats (JPEG, TIFF, BMP, etc.).
References: References to the literature used in the text are drawn up as the text is mentioned with the indication in square brackets of the source ordinal number and the page number separated by a comma (examples: [17, 25], [3, 36]).
The authors of the articles are fully responsible for the accuracy and reliability of the information, quotations, references and the list of used literature.
The Organizing Committee reserves the right to reject applications that do not correspond to the subject of the conference, to the norms of scientific or creative ethics and the requirements of the reports.
The electronic format of the conference is planned to be released in (PDF)

 

Application sample
Last name
Name
Middle name
Place of work
Position
Academic degree
Rank
Contacts
E-mail
Date and amount of transferred money
Section
Topic of the report
Form of participation


Address: 010000, Nur Sultan, Pr Tauelsyzdyk, 50. Kazakh National University of Arts. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 8 (7172) 705509 (55-09) contact person - Kaudyrova Ayman Ozagalievna (87014875453).

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module (by postion: sticky_left/ stickey_right/ notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Brown Green Pink Violet
Layout Style
Select menu